Teemat valtuustovuosille 2021 – 2025

Hollolaiset ovat hyvinvoivia ja elävät yhteisöllisessä ja turvallisessa kunnassa. Hollola pärjää jatkossakin työllä, yritteliäisyydellä, laadukkaalla koulutuksella sekä tiedolla ja teknologialla, mutta myös vastuullisella ja välittävällä asenteella.

Vallitseva ilmapiiri on tulevaisuuteen uskova, kannustava, kestävään kehitykseen satsaava ja luova. Hollolassa yhä useampi näkee ratkaisuja ongelmien sijaan.”

Kasvu

 • Alueen markkinointia pitää jatkuvasti kehittää
 • Kuntataloutta on hoidettava vastuullisesti, vain siten turvataan palvelut
 • Kaavoituksen on oltava mahdollistavaa ja etenkin uutta työtä luovaa,
  painopiste tulee olla uuden kehätien varressa
 • Poliittisilla päätöksillä pitää yhtä enemmän vapauttaa ihmisten ja yritysten
  toimintaedellytyksiä
 • Hollolan on oltava edistyksellinen tietoliikennekunta, joka mahdollistaa
  modernit työskentelyn ja yrittäjyyden muodot
 • On kokeiltava rohkeasti uutta

Yhteisöllisyys

 • Hollolan on oltava arkiturvallinen kaikille ikäryhmille
 • Hollolassa on oltava harrastusmahdollisuuksia kaikenikäiselle
 • Osallisuutta on tuettava eri tavoin
 • Kumppanuutta yhdistysten, järjestöjen, seurojen ja kolmannen sektorin
  kanssa tulee vaalia sekä edistää
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tärkeä perustehtävä, sen
  resursseja ja toimintatapoja tulee kehittää

Kestävä kehitys

 • Joukkoliikenneyhteyksiä pitää edelleen kehittää resurssien puitteissa
 • Kevyenliikenteen väylien ja teiden peruskunnostuksen määrärahojen
  edunvalvonnassa tulee olla aktiivinen (esim. Laasonpohja – Pyhäniemi)
 • Ulkoliikuntapaikkojen ja -reitistöjen kehittämisen tulee jatkua
 • Poliittiset päätöksissä on huomioitava vastuullisuus ja ekologisuus

Koulutus

 • Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppimisympäristöjen tulee olla
  terveellisiä sekä turvallisia
 • Paikallisia yrittäjiä ja työpaikkoja tulee kannustaa yhteistyöhön maakunnan
  korkeakoulujen tutkimustoimintojen kanssa
 • Koulutus ja sivistys ehkäisevät tehokkaasti syrjäytymistä, siksi laadukas
  opetustyö tulee turvata
 • Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen on oltava turvallista sekä vanhemmuutta tukevaa