Päätösten ennakkoarviointi kannattaa

Julkaistu:

Osallisuuden edistäminen on osa Suomen hallituksen ja Euroopan unionin tavoitteita. Se on eräs keskeinen keino torjua muun muassa syrjäytymistä ja eriarvoisuutta.

Laajaa näyttöä on siitä, että osallisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä edistämällä ja vahvistamalla voidaan vaikuttaa kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Osallisuutta vahvistavia tekijöitä ovat muun muassa kuulluksi tuleminen, yksilöllisten toimintavalmiuksien parantaminen, palvelujen saatavuus ja kohtuullinen hinta, hyvä tiedottaminen, työssäkäynti ja riittävät tulot. Myös kokoontumispaikkoja tarjoamalla sekä vapaaehtoistyöllä on mahdollista edistää osallisuutta.

”Isoja kysymyksiä jatkossa ovat erityisesti työllisyyden edistäminen ja palvelujen tasa-arvoisen saatavuuden vahvistaminen.”

Toisaalta on osoitettavissa muun muassa, että huono tiedottaminen, heikoksi koettu terveydentila, yksinäisyys ja vuorovaikutuksen puute voivat olla osallisuutta ja sen kokemista heikentäviä tekijöitä.

Näistä luetelluista asioista on havaittavissa, että osallisuuden kokeminen on henkilökohtainen asia. Yksilön oma vastuu on luonnollisesti kiistaton hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, mutta yhteiskunnan rooli esimerkiksi hyvinvointipalvelujen tarjoajana yhdessä yksityisten palveluntuottajien kanssa on merkittävä. Jatkossahan julkisen tahon roolia jakaa kunta ja hyvinvointialue. Niiden hyvästä, kiinteästä yhteistyöstä riippuu paljon tulevan hyvinvointityön onnistuminen. Isoja kysymyksiä jatkossa ovat erityisesti työllisyyden edistäminen ja palvelujen tasa-arvoisen saatavuuden vahvistaminen.

Osallisuutta edistäviä keinoja on lukuisia. Niitä ovat muun muassa tiedonsaannin lisääminen itseä koskevissa asioissa, asiakasosallisuuden hyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä, osallistumismenetelmien kehittäminen, turvallisen, esteettömän ja osallisuutta edistävän elinympäristön varmistaminen, vapaa-ajan toimintaan ja kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin osallistumisen mahdollistaminen sekä oikea-aikaisen ja riittävän tuen tarjoaminen heille, joiden toimintakyvyn tai selviytymisen heikentyminen sitä edellyttää.

Hahmotettaessa laajasti osallisuutta ja sen kokemista havaitaan, että päätöksenteko kunnissa, hyvinvointialueella ja seurakunnissa joko suoraan tai välillisesti usein heijastuu tälle alueelle. Mielestäni erityisen tärkeään rooliin nouseekin riittävä ja kattava päätösten ennakkoarviointi. Suotavaa olisi, että sitä toteutetaan laajasti julkisten yhteisöjen päätöksenteossa.

Pentti Lampi

Lääkintöneuvos

Hollolan kunnanvaltuuston jäsen

Hollolan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valtuuston jäsen

Lisää julkaisuja

1.12.2022

Teemu Kinnari: Yritykset talouden moottorina

Yrittäjä usein sitoo pitkään omia varoja ja omaisuutta yritystoimintaan. Kestää usein vuosia ennen kuin yritys on siinä pisteessä, että se on voittoa tuottava ja maksaa yrittäjälle lähellekään suomalaisten keskipalkkaa olevaa tuloa.

4.10.2022

Kristiina Hämäläinen: Päijät-Häme ensin

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aloitukseen on jäljellä enää kymmeniä arkipäiviä. Muutos konkretisoi Suomen historian suurimman hallinnollisen uudistuksen. Mediassa on viime aikoina runsaasti

14.3.2022

Kuulumisia hyvinvointialueelta

Hyväksytyn hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tehtävät ja toimivalta ovat laajat. Keskeistä on toimia lain mukaisena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahona ja valmistella aluehallitukselle tehtäväalueen strategisia linjauksia sekä antaa aluehallitukselle lausuntoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvistä asioista.